Desktop Schools Popup

Select a School

MyPaymentsPlus now open for District 196 activity and athletics sign up

The District 196 MyPaymentsPlus website is now live to accept registrations and payments for school activities. MyPayments Plus replaces FeePay. The information provide includes a link to the MyPaymentsPlus website as well as the District 196 family resource hub, which includes step-by-step instructions for families to create accounts and register for activities. These links have also been posted on the district’s website and social media platforms.  

Additional information regarding fall activities will be provided by the individual schools, including which activities are currently available.

Detailed technical support information is provided on the Family Resource Hub website. For technical support, families can:

  1. Contact MyPaymentsPlus directly for login or payment issues via the support portal
  2. Contact the student’s school with questions about activities
  3. Contact the district MyPaymentsPlus support team via email at mppsupport@district196.org

Reminder, the district is in the process of finalizing implementation of the PayPams meals platform. Login information and setup instructions will be shared closer to the first day of school. All meal account balances will automatically be transferred over to the new system. Families do not need to complete any steps for this process.
 

###

Familias del Distrito 196,

El sitio web de MyPaymentsPlus del Distrito 196 ya está en funcionamiento para aceptar inscripciones y pagos para actividades escolares. La información a continuación incluye el sitio web de MyPaymentsPlus, así como el centro de recursos para familias, que incluye instrucciones paso a paso para que las familias creen cuentas y se registren en las actividades. Estos enlaces también se han publicado en el sitio web del distrito y en las plataformas de medios sociales. 

Las distintas escuelas proporcionarán información adicional sobre las actividades de otoño, incluyendo las actividades disponibles actualmente. 

En el sitio web de recursos se ofrece información detallada sobre el apoyo técnico. Para obtener apoyo técnico, las familias pueden:

  1. Ponerse en contacto directamente con MyPaymentsPlus por problemas de acceso o de pago a través del portal de apoyo
  2. Contactar la escuela del estudiante con preguntas sobre las actividades
  3. Contactar el equipo de apoyo de MyPaymentsPlus del distrito por correo electrónico a la siguiente dirección mppsupport@district196.org

Recordatorio - MyPaymentsPlus no servirá como proveedor del distrito para la gestión de comidas de los estudiantes. PayPams ha sido seleccionado para administrar las cuentas de comidas de los estudiantes. El sitio web de recursos para la familia incluye información sobre PayPams que será actualizado a medida que se complete la implementación del distrito para ese sistema.

###
 

Qoysaska Degmada 196,

Websaydka Degmada 196 ee MyPaymentsPlus hadda waa shaqaynayaa oo aqbalayaa sajilaadaha iyo biximaha waxqabadyada dugsiga. MyPayments Plus waxay beddeshay FeePay. Macluumaadka ay bixiso waxa ka mid ah xiriirtanka websaydyada MyPaymentsPlus iyo weliba goob ay qoyska Degmada 196 ka helaan khayraad, ay ka mid yihiin tilmaamo tallaabo-tallaabo ah oo qoysasku ay ku abuuri karaan xisaabo iskana sajili karaan waxqabadyada. Xiriirtannadaas waxa kale oo lagu soo qoray websaydka degmada iyo fagaarayaasha warbaahinta bulshada.  

Macluumaad dheeraad ah oo laxiriira waxqabadyada jiilaalka ayey bixin doonaan dugsiyadu, oo ay ku jiraan waxqabadyada hadda jira.

Macluumaadka farsamada faahfaahsan ee taageerada waxa lagu bixiyey websaydka Fagaaraha Khayraadka Qoyska. Wixii taageero farsamo ah, waxay waxay:

  1. Laxiriiri karaan MyPaymentsPlus toos ahaan gelitaanka ama arrimaha bixinta iyaga oo maraya agabka taageerada
  2. Laxiriiri karaan dugsiga ardayga wixii su'aalo laxiriira waxqabadyada
  3. Laxiriiri karaan kooxda taageerada degmadaMyPaymentsPlus iimayl ahaan mppsupport@district196.org

Xusuusin, degmadu waxay ku jirtaa habkii gebogabaynta hirgelinta fagaaraha cuntada ee PayPams. Macluumaadka gelitaanka iyo tilmaamaha samaynta waxa la wadaagi doonaa markay soo dhawaato maalinta ugu horraysa dugsiga. Dhammaan baaqiyaadka xisaabta cuntada waxay si otomaatik ah ugu wareegi doonaan habka cusub. Qoysasku uma baahna inay dhammaystiraan wax tallaabooyin ah habkan.