Desktop Schools Popup

Select a School

District 196 offering families free tech help sessions in April

To help support families with technology questions and needs, District 196 is offering two virtual office hours in April. These will be an opportunity for families to connect with district support staff individually to ask questions and receive support around the technology tools that are part of the flexible learning plan. This can include how to navigate Seesaw, Schoology, the iPad, Zoom, and iPad apps.  

You must register in advance to schedule an appointment via this Community Education link. Times will be organized into 15-minute increments to provide time to as many families as we can. When you register, you will be asked when you are planning to join the virtual family office hours, what you would like to focus on during the 15 minutes, and if you would like an interpreter present.

For more information and to access our full catalog of digital resources, visit the 1:1 Parent Resources or 1:1 Student Resources pages.

Dates

 

###
 

Horario de la oficina de tecnología para las familias

Para ayudar a apoyar a las familias con preguntas e inquitudes de tecnología, el Distrito 196 está ofreciendo horas de oficina virtual durante el mes de febrero, marzo y abril. Estas horas serán una oportunidad para que las familias se conecten con el personal de apoyo del distrito individualmente para hacer preguntas y recibir apoyo en torno a las herramientas de tecnología que son parte del plan de aprendizaje flexible. Estas preguntas pueden incluir apoyo en cómo navegar usando las plataformas de Seesaw, Schoology, el iPad, Zoom y como utilizar las aplicaciones del iPad. 

Debe registrarse con anticipación para programar una cita a través del enlace de Educación Comunitaria. Los horarios se organizarán en incrementos de 15 minutos para brindar tiempo a tantas familias como podamos. Cuando se registre, se le preguntará cuándo planea unirse al horario de la oficina familiar virtual, en qué le gustaría enfocarse durante los 15 minutos, y si desea la ayuda de un intérprete en Español.

Para más información y para acceder a nuestro catálogo completo de recursos digitales, visite las páginas de Recursos para padres 1:1 o Recursos para estudiantes 1:1.

Información

###


Saacadaha Xafiiska Teknolojiyada Qoyska 

Si loo caawiyo qoysaska qaba su'aalo iyo baahiyo teknoloji, Degmada 196 waxay bixinaysaa saacado adeeg xafiis fogaal laga maamulo (virtual) dhammaan bisha Febraayo, Maarso iyo Abriil. Kuwani waxay fursad u noqon doonaan qoysaska inay kula xiriiraan shaqaalaha taageerada degmada shaqsi ahaan si ay u weydiiyaan su'aalo una helaan taageero ku saabsan agabyada teknolojiyada ee qayb ka ah qorshaha barashada rogrogmi kara. Tan waxaa ku jiri kara sida loo dhex-mushaaxo Seesaw, Schoology, iPad, Zoom, iyo apps-kaiPad.

Waa inaad horey isudiiwaangalisaa si aad ballan usameysatid adoo adeegsanaya this Community Education link (xiriiriyahan Waxbarashada Bulshada). Waqtiyada waxaa loo qorshayn doonaa korodhyo 15-daqiiqo ah si waqti loo siiyo qoysaska ugu badan ee aan kari karno. Markaad isdiiwaangaliso, waxaa lagu weydiin doonaa goorta aad qorsheyneyso inaad ku soo biirto adeeggasaacadaha xafiisyada qoyska (virtual), waxaad jeclaan laheyd inaad diiradda saarto inta lagu jiro 15ka daqiiqo, iyo haddii aad jeclaan laheyd turjubaan inuu joogo.

Wixii macluumaad dheeraad ah iyo si aad u hesho liistada buuxda ee ilaha dhijitaalka ah, booqo bogagga 1:1 Khayraadka Waalidka ama 1:1 Khayraadka Ardayga.

Macluumaad