Desktop Schools Popup

Select a School

District 196 launches with PayPAMS platform for meal account management

The PayPAMS food and nutrition account management platform is live, and families can now set up their accounts. PayPAMS is part of the Feepay replacement. Meal account balances from the 2019-20 school year have automatically been transferred over to PayPAMS. Once your account setup is complete, it can take up to two days to see the available balance.

Visit the PayPAMS website to get started.

Detailed support and information, including step-by-step instructions for creating accounts, viewing balances and making meal account payments, is available on the District 196 PayPAMS Family Resource Hub.

For additional technical support, families can:

  • Contact PayPAMS directly by selecting ‘Contact Us’ on the PayPAMS homepage, or
  • Contact the District 196 Food and Nutrition Services support team at nutrition@district196.org for additional support regarding meal accounts.

###

 

Lanzamiento de la plataforma PayPams del Distrito 196 para la gestión de cuentas de comidas.

La plataforma de gestión de cuentas de alimentos y nutrición de PayPams ya está en funcionamiento, y las familias ya pueden configurar sus cuentas. PayPAMs es parte del reemplazo de FeePay. Los balances de las cuentas de comida del año escolar 2019-20 han sido transferidos automáticamente a PayPams. Una vez que se haya completado la configuración de la cuenta, puede tomar hasta dos días para ver el saldo disponible.

Visite la página web de PayPams para comenzar.

En el Centro de Recursos Familiares de PayPams del Distrito 196 hay disponible apoyo e información detallada, incluyendo instrucciones paso a paso para crear cuentas, ver saldos y hacer pagos de cuentas de comida

Para obtener apoyo técnico adicional, las familias pueden:

  • Contactar directamente a PayPams seleccionando "Contáctenos" en la página principal de PayPams, o
  • Contactando al equipo de apoyo de los Servicios de Alimentación y Nutrición del Distrito 196 a la siguiente dirección de correo electrónico: nutrition@district196.org.


###

Degmooyinka 196 ayaa bilaabaya barnaamijka 'payPAMS' oo loogu talagalay maaraynta xisaabta cuntada

Koontada cuntada iyo nafaqada ee loo yaqaan 'PayPAMS' waa mid nool, qoysaskuna hadda waa ay sameyn karaan akoonadooda. PayPAMS wuxuu badalayaa FeePay. Hadhaaga xisaabta cuntada ee sanad dugsiyeedka 2019-20 si otomaatig ah ayaa loo wareejiyay. Mar haddii dejinta xisaabtaada la dhammaystiro, waxay qaadan kartaa ilaa laba maalmood in la arko dheelitirka jira.

Websaydka PayPAMS

Tilmaamaha sida loo abuuro koonto iyo bixinta lacag ayaa laga heli karaa goobta Khayraadka Qoyska Degmada 196.

PayPAMS dhammaan baaqiyaadka xisaabta cuntada waxay si otomaatik ah ugu wareegi doonaan habka cusub. Qoysasku uma baahna inay dhammaystiraan wax tallaabooyin ah habkan.

Macluumaadka farsamada faahfaahsan ee taageerada waxa lagu bixiyey websaydka Fagaaraha Khayraadka Qoyska. Wixii taageero farsamo ah, waxay waxay:

  • Si toos ah ula xiriir PayPAMS adoo xushaya 'Nagala Soo Xiriir' bogga 'PayPAMS', ama
  • La xiriir Degmada 196 Kooxda Taageerada Adeegyada Cuntada iyo Nafaqada nutrition@district196.org.