Desktop Schools Popup

Select a School

District 196 elementary begins full-time distance learning Nov. 23

Dear District 196 Community,

At a special meeting Monday night, our School Board approved a recommendation to move elementary schools to the distance learning model beginning Monday, Nov. 23, due to rampant spread of COVID-19 and the inability to keep schools staffed. Each school will share site-specific details about the change at their building. There will be no school for all preschool and elementary students only Nov. 19 and 20.

With this change, all District 196 students will be learning via a digital platform beginning Nov. 23. We would not choose to have school this way, if not for the pandemic. Our goal as a community is to help slow the spread of COVID-19 so we can get students back at school learning in person as soon as safely possible. All District 196 students will be in the distance learning model at least through mid-January, with some in-person opportunities for selected students.

In the elementary distance learning model, hybrid cohorts A and B are combined and students are expected to participate virtually four days each week at designated times. The school day will include a typical curriculum such as a morning meeting, literacy workshops, math and specialists (on designated days). Throughout the week, students will engage in real-time learning opportunities via Zoom (synchronous) and self-directed asynchronous learning shared on Seesaw and Schoology. Each Monday, Tuesday, Thursday and Friday will begin with a morning meeting via Zoom to set students up for the day’s learning. Wednesdays will remain independent learning days, with opportunities for student and teacher collaboration.  

Attendance

Attendance will be based on student participation in scheduled morning meetings and class time Zoom sessions, as well as completed work turned in on Seesaw and Schoology. On Wednesdays, students will be considered present unless a parent or guardian informs the school that their child will be absent or unable to participate that day.

Support

Main offices will remain open during full-time distance learning. Please call your child’s school if you need assistance.

Transition Schedule

 • Tuesday, Nov. 17 and Wednesday, Nov. 18 ー All students will follow their normal schedule.
   
 • Thursday, Nov. 19 and Friday, Nov. 20 ー No school for all preschool and elementary students (hybrid and 196 Digital Academy) and no child care for Tier I critical workers; teacher preparation days.
   
 • Monday, Nov. 23 ー Elementary students begin full-time distance learning. Hybrid cohorts A and B combined into one class. No change for students enrolled in 196 Digital Academy.

###
 

Información para la familia - Transición de la escuela primaria a la educación a distancia

Debido a las continuas dificultades para asignar personal a nuestras escuelas y al rápido aumento de los índices de COVID-19, la administración está recomendando que las escuelas primarias pasen al modelo de aprendizaje a distancia a partir del lunes 23 de noviembre. Cada escuela compartirá información específica de su edificio con las familias a finales de esta semana. No habrá escuela para todos los estudiantes de preescolar y primaria solo el 19 y 20 de noviembre.

Con este cambio, todos los estudiantes del Distrito 196 aprenderán a través de una plataforma digital a partir del 23 de noviembre. No elegiríamos tener la escuela de esta manera, si no fuera por la pandemia. Nuestro objetivo como comunidad es ayudar a frenar la propagación del COVID-19 para que los estudiantes puedan volver a la escuela para que aprendan en persona lo antes posible. Todos los estudiantes del Distrito 196 estarán en el modelo de aprendizaje a distancia al menos hasta mediados de enero, con algunas oportunidades en persona para estudiantes seleccionados.

Las cohortes A y B se combinarán, y participarán virtualmente cuatro días a la semana en horas designadas. El horario de la jornada escolar para la educación a distancia generalmente se alineará con el horario de la escuela de su hijo. Y los estudiantes participarán en un plan de estudios típico como una reunión durante la mañana, talleres de alfabetización, matemáticas y especialistas (en días designados). Todos los estudiantes que actualmente están en la Academia Digital 196 permanecerán en su horario de clases y no habrá ningún cambio en su horario.  

A lo largo de la semana, los estudiantes participarán en oportunidades de aprendizaje en tiempo real (sincrónico) mediante Zoom y oportunidades de aprendizaje autoguiado (asincrónico) mediante el uso de Seesaw y/o Schoology. Todos los lunes, martes, jueves y viernes comenzarán con una "reunión en la mañana vía Zoom para preparar a los estudiantes para el aprendizaje del día". Los miércoles seguirán siendo días de aprendizaje independiente, con oportunidades de colaboración entre los estudiantes y los profesores.

Asistencia
La asistencia se basará en la participación de los estudiantes en las sesiones de Zoom programadas, incluyendo las reuniones de la mañana, el tiempo de clase sincronizado, y en el trabajo completado entregado en Seesaw y/o Schoology. Los miércoles, se considerará que los estudiantes están presentes a menos que un padre/tutor informe a la escuela que el estudiante estará ausente o no podrá participar

Apoyo
Las oficinas principales en las escuelas permanecerán abiertas durante la enseñanza a distancia a tiempo completo. Por favor llame a la escuela de su hijo si necesita ayuda.

Fechas importantes de transición

 • Martes, 17 de noviembre y miércoles, 18 de noviembre ー Todos los estudiantes seguirán su horario normal.
   
 • Jueves, 19 de noviembre y viernes, 20 de noviembre ーNo hay escuela para modelos híbridos y el modelo de la Academia Digital 196. El nivel I de cuidado crítico de niños no estará disponible estos dos días.
   
 • Lunes 23 de noviembre ーLos estudiantes de primaria que asisten a la escuela en el modelo híbrido (días A y B) comenzarán la enseñanza a distancia. Las cohortes se combinarán en una clase. Los estudiantes de primaria que asistan al modelo de la Academia Digital 196, permanecerán en sus clases actuales.


###
 

Macluumaadka ku saabsan Dugsiyada Hoose ee u Bedelaya Barashada Fogaanta

Kulan qaas ah oo dhacay habeenkii Isniinta, Gudiga Iskuulkayagu wuxuu ansaxiyay talo soo jeedin ah oo loogu rarayo dugsiyada hoose qaabka waxbarashada fog ee laga bilaabo Isniinta, Nofeembar 23, sababo la xiriira faafitaanka baahsan ee COVID-19 iyo awood la'aanta in dugsiyadu ka shaqeeyaan. Dugsi kastaa wuxuu la wadaagi doonaa faahfaahinta gaarka ah ee goobta ku saabsan isbeddelka dhismahooda. Ma jiri doono iskuul u gaar ah dhammaan dugsiga barbaarinta iyo ardayda dugsiga hoose keliya Nofeembar 19 iyo 20. 

Isbedelkan, dhammaan ardayda Degmada 196 waxay wax ku baran doonaan aaladda casriga ah laga bilaabo Nofeembar 23. Ma dooran doonno inaan iskuul ku helno qaabkan, haddii uusan ahayn safka faafa. Hadafkeena bulsho ahaan waa inaan gacan ka geysano sidii loo yareyn lahaa faafitaanka COVID-19 si aan ardayda ugu soo celinno iskuulka shaqsi ahaan sida ugu dhaqsiyaha badan uguna macquulsan. Dhammaan ardayda Degmada 196 waxay kujiraan qaabka waxbarasho ee masaafada ugu yaraan illaa iyo bartamaha Janaayo, iyadoo qaar ka mid ah fursadaha shaqsiyeed ee ardayda la xushay.

Qaabka barashada masaafada aasaasiga ah, iskudhafka isku dhafan ee A iyo B waa la isku daray oo ardayda waxaa laga filayaa inay ka qaybgalaan ku dhowaad afar maalmood toddobaad kasta waqtiyada loogu talagalay. Maalinta iskuulka waxaa ku jiri doona manhaj caadi ah sida kulanka subax, aqoon isweydaarsiyo akhriska, xisaabta iyo takhasusleyaal (maalmaha loogu talagalay). Toddobaadka oo dhan, ardaydu waxay ku lug yeelan doonaan fursado waxbarasho oo waqtiga dhabta ah iyada oo loo marayo Zoom (isku mid ah) iyo is-hagitaan waxbarasho asynchronous ah oo lagu wadaago Seesaw iyo Schoology. Isniin kasta, Talaado, Khamiista iyo Jimcaha waxay kubilaabmi doonaan kulan subax ah oo loo maro Zoom si ardayda loogu diyaariyo barashada maalinta. Arbacada waxay ahaan doontaa maalmo waxbarasho oo madaxbanaan, iyadoo fursado ay leeyihiin iskaashiga ardayda iyo macallinka.

Imaanshaha
Imaanshahu wuxuu ku saleysnaan doonaa kaqeybgalka ardayda kulamada subaxnimo ee la qorsheeyay iyo kalfadhiyada Waqtiga fasalka, iyo sidoo kale shaqadii dhameystirtay ee Seesaw iyo Schoology Arbacada, ardayda waxaa loo tixgelin doonaa inay xaadir yihiin ilaa waalid ama ilaaliye ay ku wargeliyaan dugsiga in ilmahoodu maqnaanayo ama awoodi doonin inuu ka qaybgalo maalintaas. 

Taageero
Xafiisyada waaweyn way furnaan doonaan inta lagu jiro barashada masaafada-waqtiga buuxa. Fadlan wac dugsiga ilmahaaga haddii aad caawimaad u baahan tahay.

Jadwalka Kalaguurka

 • Talaado, Nofeembar 17 iyo Arbaco, Nofeembar 18 students Dhammaan ardayda waxay raaci doonaan jadwalkooda caadiga ah.
   
 • Khamiista, Nofeembar 19 iyo Jimcaha, Nofeembar 20 ー Dugsi ma leh dhammaan dugsiyada barbaarinta iyo dugsiga hoose (isku-dhafan iyo 196 Digital Academy) iyo daryeel ilmo la'aan looguma hayo shaqaalaha muhiimka ah ee Tier I; maalmaha diyaarinta macalinka.
   
 • Isniinta, Nofeembar 23 ー students Ardayda dugsiga hoose waxay bilaabayaan barashada masaafada buuxda. Isku-duwayaasha isku-dhafan ee A iyo B oo isku-jira hal fasal. Ma jiro wax isbeddel ah oo loogu talagalay ardayda ka diiwaangashan 196 Digital Academy.


###