Desktop Schools Popup

Select a School

District 196 administration recommending elementary schools move to the distance learning beginning Nov. 23

Due to increasing difficulty staffing our schools and rapidly rising COVID-19 rates, the  administration is recommending that elementary schools move to the distance learning model beginning Monday, November 23, pending approval by the School Board at a special meeting November 16.

If approved, all students in the district would be engaged in full-time distance learning beginning November 23. Middle school and high school moved to distance learning on Thursday.

Also, there would be no school for elementary and early childhood students only on November 19 and 20 to give teachers time to prepare for the move to full-time distance learning. Child care for Tier I critical workers will not be offered November 19 or 20, but will resume November 23 for eligible students in grades K-6. Some in-person learning will also continue for selected students based on need. More information on in person learning opportunities will come later.

The district continues to follow the Minnesota Safe Learning Plan for the 2020-21 school year, which calls for elementary schools to be in distance learning when the county 14-day average COVID-19 case rate is 50 or higher and local data is trending upward. This week’s Dakota County number is 49.35 and our district data is trending even higher, with evidence of uncontrolled spread in our schools and communities.

The district has responsibility to follow public health guidance from the state. Our goal is to provide as much in-person learning as we can until we are all back at school full time. We share everyone’s frustrations and would never choose to have school this way if not for this rare pandemic experience. We urge everyone to follow the health protocols to get students back to in-person learning as soon as possible.

We will share another message next Tuesday to report the School Board’s decision. To review data guiding the recommendation, visit the District 196 COVID-19 dashboard.

 

                                                                        ###

Debido a las continuas dificultades para asignar personal a nuestras escuelas y al rápido aumento de los índices de COVID-19, la administración está recomendando que las escuelas primarias pasen al modelo de aprendizaje a distancia a partir del lunes 23 de noviembre, pendiente de la aprobación de la Junta Escolar en una reunión especial que se celebrará el 16 de noviembre.

De ser aprobado, no habrá escuela para los estudiantes de primaria y de la primera infancia los días 19 y 20 de noviembre para dar tiempo a los maestros de primaria a prepararse para el cambio a la enseñanza a distancia a tiempo completo. El cuidado de niños para los trabajadores críticos de nivel I no se ofrecerá el 19 o 20 de noviembre, y se reanudará el 23 de noviembre para los estudiantes elegibles en los grados K-6. También continuará el aprendizaje en persona para los estudiantes elegibles según las necesidades.

El distrito continúa siguiendo el Plan de Escuelas Seguras de Minnesota para el año escolar 2020-21, que exige que las escuelas primarias participen en el aprendizaje a distancia cuando el promedio de casos de COVID-19 del condado en 14 días sea de 50 o más y los datos locales muestren una tendencia al alza. El número del condado de Dakota esta semana es 49.35 y los datos de nuestro distrito tienden a ser aún más altos, con evidencia de propagación incontrolada en nuestras escuelas y comunidades.

El distrito tiene la responsabilidad de seguir las directrices de la salud pública del estado. Nuestro objetivo es proporcionar la mayor cantidad de aprendizaje en persona posible hasta que todos regresemos a la escuela a tiempo completo. Compartimos las frustraciones de todos y nunca elegiríamos tener la escuela de esta manera si no fuera por esta rara experiencia de pandemia.   

Enviaré otro mensaje el próximo martes para informar la decisión del Consejo Escolar. Para revisar los datos que guían la recomendación, visite el tablero del Distrito 196 COVID-19.

 

###

 

Dhibaatada sii kordheysa ee shaqaaleynta awgeed iyo kor u kaca qiimaha COVID-19, maamulka ayaa ku talinaya in dugsiyada hoose ay u dhaqaaqaan qaabka waxbarashada masaafada laga bilaabo Isniinta, Nofeembar 23, inta laga sugayo ansixinta Guddiga Dugsiga kulan gaar ah Noofambar 16.

Haddii la oggolaado, dhammaan ardayda degmada waxay ku mashquulsan yihiin barashada masaafada oo waqti-buuxa ah laga bilaabo Noofambar 23. Dugsiga Dhexe iyo dugsiga sare waxay u wareegeen waxbarashada fog fog Khamiista.

Sidoo kale, ma jiri doono iskuul ardayda dugsiga hoose iyo kuwa yar-yar keliya Nofeembar 19 iyo 20 si loo siiyo macallimiinta waqti ay ugu diyaargaroobaan u guurista waxbarashada fog ee waqtiga-buuxa ah. Daryeelka carruurta ee Tier I shaqaallaha muhiimka ah lama siin doono Nofeembar 19 ama 20, laakiin waxay dib u bilaabi doontaa Nofeembar 23 ardayda u-qalanta ee fasallada K-6. Qaar ka mid ah barashada shaqsiyeed ayaa sidoo kale u sii socon doonta ardayda la xushay iyadoo lagu saleynayo baahida. Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan fursadaha waxbarasho ee shakhsiga ah ayaa iman doona goor dambe.

Degmadu waxay sii waddaa inay raacdo Qorshaha Dugsiyada Badbaadada ah ee Minnesota ee Sannad Dugsiyeedka 2020-21, kaas oo ku baaqaya in dugsiyada hoose ay ku jiraan barashada masaafada markii heerka 14-ka maalmood ee celceliska kiisaska COVID-19 uu yahay 50 ama ka sareeya oo xogta maxalliga ah ay kor u socoto. Toddobaadkan lambarkiisa degmada Dakota waa 49.35 iyo xogta degmadeenna way sii kordheysaa xitaa, iyadoo leh caddeyn faafitaan aan la xakameynin oo ku baahsan dugsiyadeenna iyo bulshooyinka.

Degmadu waxay mas'uul ka tahay inay raacdo tilmaamaha caafimaadka bulshada ee ka socda gobolka. Hadafkeenu waa in aan siino shaqsiyan wax-barasho shaqsi ah inta aan kari karno ilaa aan ka soo noqono iskuulka waqti buuxa. Waxaan la wadaageynaa qof walba jahwareerkiisa mana dooran doonno inaan iskuul ku helno qaabkan hadaanay ahayn khibraddan safka ah ee faafa. Waxaan ku boorinaynaa qof walba inuu raaco hab-maamuuska caafimaadka si ardayda loogu celiyo wax-barashada qof ahaaneed sida ugu dhakhsaha badan.

Waxaan soo diri doonaa fariin kale Talaadada soo socota si aan u soo gudbiyo go'aanka Gudiga Dugsiga. Si aad dib ugu eegto xogta hagida talobixinta, booqo dashboardka Degmada 196 COVID-19.