Desktop Schools Popup

Select a School

Child care available for Tier 1 critical workers beginning Sept. 8

*Mensaje en español abajo.
*Farriinta Soomaalida ee hoos ku xusan.

Starting Tuesday, September 8, the district will offer free child care for all district-enrolled students ages 5-12 where both parents or guardians are Tier 1 critical workers and both cannot be working from home. Tier 1 workers include:

 • Healthcare and public health
 • Law enforcement, public safety and first responders
 • Food and agriculture
 • Judicial Branch (essential services)
 • National Guard (activated under a Governor Executive Order)
 • Educators in pre-K through grade 12 settings
 • School staff caring for children of critical workers
 • Child care and school-age care providers

Child care will be held on regular school days at the student’s school of attendance following the hybrid model calendar:

 • Cohort A: attend in-classroom learning with teacher on Mondays and Thursdays, attend child care with managed independent learning support from non-licensed district staff on Tuesdays, Wednesdays and Fridays.
   
 • Cohort B: attend in-classroom learning with teacher on Tuesdays and Fridays, attend child care with managed independent learning support from non-licensed district staff on Mondays, Wednesdays and Thursdays.

Child care will be staffed by non-licensed district employees, including paraprofessionals, teaching assistants and clerks. A portion of the day will be scheduled for students to work on their managed independent learning and the remainder of the time will include enrichment and physical activity.

Breakfast and lunch will be offered each day by District 196 Food and Nutrition Services (for purchase and free, if eligible).

Transportation to and from child care will be provided using regularly scheduled bus routes and times.

Before and after school child care will be provided by the YMCA, for a fee, and requires a separate registration at https://www.ymcanorth.org/child_care__preschool/school_age_care.

Note: You will need to provide a photocopy of your employment ID badge in order to complete your registration process. If you do not have an ID badge, a letter from your employer will be accepted. Email a photocopy or picture of your ID badge or letter from your employer to childcare@district196.org to complete your registration.

Registration closed August 21.

If you have further questions, email us at childcare@district196.org or leave a voicemail at 651-423-7933.

 

###

 

Estimadas familias del Distrito 196,,

Comenzando el martes 8 de septiembre, el distrito ofrecerá gratuitamente cuido para estudiantes 5 de 12 años cuyos padres o tutores sean trabajadores esenciales de Nivel 1. Los empleados de Nivel 1 incluyen:

 • Atención médica y salud pública
 • Orden Público, seguridad pública y primeros auxilios
 • Alimentación y agricultura
 • Rama judicial (servicios esenciales)
 • Guardia Nacional (activada en virtud de una orden ejecutiva del Gobernador) 
 • Personal de escuelas y educadores que proveen instrucción en persona o cuidan a los niños de los trabajadores esenciales. 
 • Proveedores del servicio de cuidado de niños de edad escolar. 

El cuido de niños se llevará a cabo durante los días de escuela regulares, en la escuela del estudiante y siguiendo la asistencia del calendario del modelo híbrido del estudiante:

 • Cohorte A: asistirán al salón de clases con su maestro los lunes y los jueves.  Asistirán a la guardería con el apoyo del aprendizaje a distancia dirigido por personal del distrito sin licencia los martes, miércoles y viernes.
   
 • Cohorte B: asistirán al salón de clases con su maestro los martes y los viernes. Asistirán a la guardería con el apoyo del aprendizaje a distancia dirigido por personal del distrito sin licencia los lunes, miércoles y jueves.

El cuido de niños será atendido por empleados del distrito sin licencia, incluyendo paraprofesionales, asistentes de enseñanza y oficinistas. Parte del día será programado para que los estudiantes trabajen en su aprendizaje independiente supervisado y el resto del tiempo incluirá actividades de enriquecimiento y actividad física.  

El Departamento de Servicios de Nutrición del Distrito 196, ofrecerá desayuno y almuerzo diariamente (a la venta o gratis sin son legibles)

Se proporcionará transportación desde y hacia la guardería, usando rutas y horarios programados regularmente.

Aviso: Para poder completar la inscripción de la guardería del distrito, usted necesitará proveer una copia de su tarjeta de identificación de empleado del distrito 196. Si usted no tiene una tarjeta de identificación, se aceptará una carta de su supervisor. Por favor envíe una fotocopia de su tarjeta de identificación o una copia de la carta de su supervisor al siguiente correo electrónico: childcare@district196.org  para completar su inscripción. 

Por favor regístrese antes del viernes 21 de agosto. Haga click aquí para registrarse para la guardería del distrito.

Si tiene preguntas, por favor comuníquese con nosotros al siguiente correo electrónico:  childcare@district196.org o deje un mensaje al siguiente número de teléfono: 651-423-7933.

------

YMCA ofrecerá el cuido de antes del comienzo del dia escolar y después del dia escolar, a un costo y requiere un a inscripcion por separado que podrá encontrar en el siguiente enlace: https://www.ymcanorth.org/child_care__preschool/school_age_care.

 

###

 

Qoysaskeena qaaligaa ee dagmada 196,

Laga bilaabo Talaadada, Sebtember 8, degmadu waxay bixin doontaa xanaanada caruurta  oo bilaash ah dhamaan ardayda ku ka qoran ama  ka diiwaangashan dagmade  da'da 5 ilaa 12 jir iyo wixii ka yar kuwaas oo waalidkoodu ama qofka ka masuulkaa ay yihiin shaqaalaha lama huraankaa ama muhiimkaa.

 • Kuwa caafimaadka iyo kuwa ka shaqeeya isbitaalada bulshada.
 • Dhaqan galinta amniga, badbaadinta bulshada iyo kuwa gurmadka dagdagaa.
 • Cuntada iyo beeraha.
 • Laanta garsoorka (shaqaalaha muhiimkaa)
 • ILaaliyaasha qalanka(kuwa ku shaqeeya amarka maamulyaasha gobolka)
 • Barayaasha iyo shaqaalaha u dhiga ilmaha iskuulada kuwa ilmaha haya iyo kuwa lama huraankaa.
 • Kuwa ilmaha daryeela dada yar.

Xannaada  caruurta  waxaa  qaban doonaa maalmaha ilmaha iskuulka dhiganayaan ayada oo laraayo wax barasha isku dhafan.

 • Guruubka A: ka xaadiro wax  barashada fasalka gudeheeda oo lala yeesho macalinka maalmaha Isniinta iyo Khamiista, Waxeeyna tagayaa xanaanada ilmaha yo waxbarasho  madaxbannaan oo laga helo shaqaalaha aan shatiga haysan Talaadada, Arbacada iyo Jimcaha.
   
 • Guruubka  B: ka qayb-qaadanaya wax barashada fasalka gudeheeda macalimiinta salaadada iyo Jimcaha, waxeeyna tagayaa xnnaanada ilhama iyo wax barasho madax banaan oo ay bixiyaa shaqaalaha  aan leeysinka laheen maamahaan  Isniinta, Arbacada  iyo Khamiista.

Xanaanada caruurta  waxa hayn doona shaqaalaha  degmada oon laheen leeysinka oy ka midyihiin dad aqoon leh, kaaliyeyaasha macalimiinta shaqaalaha xaafiinka. Maalkasta waxaa loo qorsheen doonaa ardayda inay ka shaqeeyaan wax barashadooda maareysan ee madaxbannaan waqtiga intiisa harsanna waxaa ku jiri doona kobcin iyo nashaad jir.

Quraac iyo qado waxaa maalin walba bixin doona Degmooyinka 196 qeybaha  Cuntada iyo Nafaqada (waad gadan karaataa iyo kuwa xaq uleh cunta bilaash kaa).

Basaska yaa soo qaadi doona ilmaha xanaanada waxana la raacayaa meelihii ay basasku bari jiraan iyo waqtigooda  joogtada aheed.

Iskuulka kahor iyo kadib ee daryeeka ilmaha waxaa bixin doona YMCA waana lacag waxeeyna u baahan thay i aad ka diiwaan galiso.https://www.ymcanorth.org/child_care__preschool/school_age_care.

Xusuusin: Waxaa lagaa baan yahay in aad keento sawir kaarkaaga Aqoonsiga shaqada si aad u dhamaystirto hawsha diiwaangelinta.Haddii aadan lahayn Aqoonsi , warqad ka socota kambaniga aad  u shaqeeyso ayaa lagaa rabaa . E-mayl u soo dir  sawir aqoonsigaaga  ama warqada shaqadaadu kuu qorto kuna soo dir childcare@district196.org si aad u dhamayso diiwaangelintaada.

Fadlan iska qoro ugu dameen August 21. Click here to register for child care.

Hadii aad qabto su’aalo dheeraada eemeen kan ku dir childcare@district196.org ama maaseej ku reeb lambarkan 651-423-7933.