Desktop Schools Popup

Select a School

iPad Protection Plan Information

2020-21 Plan Regarding Damage to District-Issued iPads
What happens if the iPad issued by the school district gets damaged?  In previous years, the district offered an Optional Protection Plan for $20/device to assist families with accidental damage costs.  However, due to the economic effect the pandemic has had on families as well as the conversion this summer from FeePay to MyPaymentsPlus as our online payment system, the decision was made to automatically enroll ALL iPads with this coverage at no cost to families for the 2020-21 school year.  What this means is the first incident (non-intentional damage) on each iPad that results in the district being charged will be covered by the district.  Beyond that, the following will apply:

 • There is a $40 deductible for the 2nd incident
 • If there is a 3rd incident, the school and family will work out a plan that makes sense for each situation
 • Intentional damage to an iPad is not covered (including 1st incident)
 • Lost iPads are not covered and must be fully replaced by the family (estimated at $344) unless a police report is provided indicating the iPad was stolen in which case, it will be replaced at no cost to the family
 • Power cords/bricks are not covered under this plan as any replacements for those will be the responsibility of the family (unless covered under warranty)

------------------------
Plan acerca de daños a los iPads de distrito para el Año Escolar 2020-21 

¿Qué pasa si el iPad emitido por el distrito escolar se daña?  En años anteriores, el distrito ofrecía un Plan de Protección Opcional de $20.00 dólares por dispositivo para ayudar a las familias con los costos de los daños accidentales.  Sin embargo, debido al efecto económico que la pandemia ha tenido en las familias, así como el cambio ocurrido durante el verano de la plataforma FeePay a MyPaymentsPlus como nuestro sistema de pago en línea, se tomó la decisión de inscribir automáticamente TODOS los iPads con esta cobertura sin costo alguno para las familias durante el año escolar 2020-21.  Lo que significa que el primer incidente (daño no intencional) en cada iPad será cubierto por el distrito.  Más allá de eso, se aplicará lo siguiente:

 • Hay un deducible de $40.00 dólares por el segundo incidente
 • Si se produce un tercer incidente, la escuela y la familia elaborarán un plan que tenga sentido para cada situación.
 • Los daños intencionales a un iPad no están cubiertos (incluyendo el primer incidente)
 • Los iPads perdidos no están cubiertos y deben ser reemplazados en su totalidad por la familia (estimados en $344.00 dólares) a menos que se presente un informe policial que indique que el iPad fue robado, en cuyo caso, será reemplazado sin costo alguno para la familia
 • Los cables de corriente y adaptadores de corriente no están cubiertos por este plan, ya que cualquier sustitución de los mismos será responsabilidad de la familia (a menos que estén cubiertos por la garantía)

--------------------------
Isbeddellada Ikhtiyaariga ah ee Qorshaha Ilaalinta iPad-ka ee Sannad-dugsiyeedka 20-21

Iyadoo ay ugu wacan tahay baddalaada FeePay ee MyPaymentsPlus ee xagaagan iyo sidoo kale saamaynta dhaqaale ee faafidda xanuunku ku yeeshay qoysaska, Go'aan ayaa lagu gaaray inaan qoysaska la siin ikhtiyaar ay isku qoraan qorshaha ilaalinta iPad-ka ee sannadkan. Taa beddelkeeda, DHAMMAAN iPadada waxaa aasaas ahaan loo qaddarin doonaa inay ka diiwaangashan yihiin qorshahayaga ilaalinta iyada oo aan wax qiimo ah ku kacayn qoysaska. Tan macnaheedu waa dhacdada ugu horreysa ee ipad kasta taas oo keenaysa in degmada lagu soo dallaco waxaa bixin doonta degmada. Wixii aan intaa ahayn, dhammaan sharciyada horay loogu qeexay qorshaha ilaalinta ayaa lagu meelayn doonaa oo ay ka mid yihiin:

 • Wax kharash ah kuma keenayso qoyska dhacdada 1aad
 • Waxaa jira $40 oo laga jari karo dhacdada 2naad
 • Haddii ay jirto dhacdo 3aad, qoyska iyo dugsiga ayaa dejin doona qorshe kaas oo micno u samayn doona xaalad kasta.
 • Waxyeellada ula kaca ah ee iPad-ka lama dabooli doono (oo ay ku jirto dhacdada 1aad)
 • iPadada lumay lama dabooli doono waana in si dhammaystiran ay usoo beddelaan qoysku ilaa haddii aan la keenin warbixin booliis oo muujinaysa in iPad-ka la xaday kiiskaa. waa loo beddeli doonaa qoyska iyadoon wax kharash ah ku kacayn qoyska.
 • Xarkaha korantada/softweerka xumaada laguma dabooli doono qorshahan maddaama beddelaad kasta oo kuwan ah an noqon doonto mas’uuliyadda qoyska (haddii aysan ku jirin dammaanad qaad)